Followers

Ahad, 1 Januari 2012

Siapa Imam Darimi?

Biodata
Nama: Beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad.
Gelaran beliau; Abu Muhammad
Nasab beliau:
 1. At Tamimi; adalah nisbah yang ditujukan kepada satu qabilah Tamim.
 2. Ad Darimi; adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan at Tamimi. Dengan nisbah ini beliau terkenal.
 3. As Samarqandi; yaitu nisbah kepada negeri tempat tinggal beliau
Tarikh lahir:
Beliau di lahirkan pada tahun 181 H, sebagaimana yang di terangkan oleh imam Ad Darimi sendiri, beliau mengatakan; ‘aku dilahirkan pada tahun meninggalnya Abdullah bin al Mubarak, yaitu tahun seratus lapan puluh satu.
Ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun seratus lapan puluh dua hijriah.

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu
Allah menganugerahkan kepada imam Ad Darimi kecerdasan, fikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat, terutama dalam menghafal hadits. Beliau berjumpa dengan para masyayikh dan mendengar ilmu dari mereka. Akan tetapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan secara pasti sejarah beliau dalam memulai menuntut ilmu
Beliau adalah seorang yang tawadhu’ dalam hal pengambilan ilmu, mendengar hadits dari kibarul ulama dan shigharul ulama, sampai-sampai dia mendengar dari sekelompok ahli hadits dari kalangan teman sejawatnya, akan tetapi dia jua seorang yang sangat selektif dan berhati-hati, karena dia selalu mendengar hadits dari orang-orang yang terpercaya dan tsiqah, dan dia tidak meriwayatkan hadits dari setiap orang.

Perjalanan beliau
Perjalanan dalam rangka menuntut ilmu merupakan bahagian yang sangat ketara dan sifat yang paling menonjol dari tabiat para ahlul hadis, kerana terpencarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negeri islam yang sangat luas. Maka Imam ad Darimi pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini.
 1. Khurasan
 2. Iraq
 3. Baghdad
 4. Kufah
 5. Wasith
 6. Bashrah
 7. Syam; Damasqus, Himash dan Shur.
 8. Jazirah
 9. Hijaz; Makkah dan Madinah.
Guru-guru beliau
Guru-guru imam Ad Darimi yang telah beliau riwayatkan haditsnya adalah;
 1. Yazid bin Harun
 2. Ya’la bin ‘Ubaid
 3. Ja’far bin ‘Aun
 4. Basyr bin ‘Umar az Zahrani
 5. ‘Ubaidullah bin Abdul Hamid al Hanafi
 6. Hasyim bin al Qasim
 7. ‘Utsman bin ‘Umar bin Faris
 8. Sa’id bin ‘Amir adl Dluba’i
 9. Abu ‘Ashim
 10. ‘Ubaidullah bin Musa
 11. Abu al Mughirah al Khaulani
 12. Abu al Mushir al Ghassani
 13. Muhammad bin Yusuf al Firyabi
 14. Abu Nu’aim
 15. Khalifah bin Khayyath
 16. Ahmad bin Hmabal
 17. Yahya bin Ma’in
 18. Ali bin Al Madini
Dan yang lainnya
Murid-murid beliau
Sebagaimana kebiasaan ahlul hadis, ketika mereka mengetahui bahawa seorang alim mengetahui banyak hadis, maka mereka berbondong-bondong mendatangi alim tersebut, guna menimba ilmu yang ada pada diri si 'alim. Begitu juga dengan Imam Ad Darimi, ketika para penuntut ilmu mengetahui kapabaliti dalam bidang hadith yang dimiliki imam, maka berbondong-bondong penuntut ilmu mendatanginya, di antara mereka itu adalah;
 1. Imam Muslim bin Hajaj
 2. Imam Abu Daud
 3. Imam Abu ‘Isa At Tirmidzi
 4. ‘Abd bin Humaid
 5. Raja` bin Murji
 6. Al Hasan bin Ash Shabbah al Bazzar
 7. Muhammad bin Basysyar (Bundar)
 8. Muhammad bin Yahya
 9. Baqi bin Makhlad
 10. Abu Zur’ah
 11. Abu Hatim
 12. Shalih bin Muhammad Jazzarah
 13. Ja’far al Firyabi
 14. Muhammad bin An Nadlr al Jarudi
Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Persaksian para ulama terhadap beliau
 1. Imam Ahmad menuturkan; (Ad Darimi) imam 
 2. Muhammad bin Basysyar Bulat menuturkan; penghafal dunia ada empat: Abu Zur'ah di ar Ray,    Muslim di an Nasaiburi, Abdullah bin Abdul Rahman di Samarqandi dan Muhamad bin Ismail di Bukhara ".
 3. Abu Sa'id al Asyaj menuturkan; 'Abdullah bin Abdirrahman adalah imam kami.'
 4. Muhammad bin Abdullah al Makhrami berkata; 'wahai penduduk Khurasan, selagi Abdullah bin Abdul Rahman di tengah-tengah kalian, maka janganlah kamu menyibukkan diri dengan selain dirinya.'
 5. Raja `bin Murji menuturkan; 'aku telah melihat Ibnu Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu al Madini dan Asy Syadzakuni, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafiz dari Abdullah.
 6. Abu Hatim berkata; Muhammad bin Ismail adalah orang yang paling berilmu yang memasuki Iraq, Muhammad bin Yahya adalah orang yang paling berilmu yang berada di Khurasan pada hari ini, Muhammad bin Aslam adalah orang yang paling wara 'di antara mereka, dan Abdullah bin abdurrahman orang yang paling tsabit di antara mereka.
 7. Ad-Daruquthni menuturkan; 'tsiqatun masyhur.
 8. Muhammad bin Ibrahim bin Manshur as Sairazi menuturkan; "Abdullah adalah puncak kecerdasan dan konsistensi beragama, di antara orang yang menjadi teladan dalam kesantunan, keilmuan, hafalan, ibadah dan zuhud".

Hasil karya beliau

 1. Sunan ad Darimi.
 2. Tsulutsiyat (kitab hadits)
 3. al Jami’
 4. Tafsir
Wafatnya beliau
Beliau meninggal dunia pada hari Kamis bertepatan dengan hari tarwiyyah, 8 Dzulhidjah, setelah asar tahun 255 H, dalam usia 75 tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumaat (hari Arafah).

sumber

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Dapat sesuatu dari entry di atas? komen le cikit ;)

Kewajipan Menutup Aurat

Kewajipan Menutup Aurat
An Nuur: 31 » Katakanlah kepada wanita yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. 24:31)

Ikut al-Quran & Sunnah

Ikut al-Quran & Sunnah
An Nisaa': 59 » Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. 4:59)

Nasihat

Nasihat
Al 'Ashr: 3 » kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (QS. 103:3)

Jangan Bersedih

Jangan Bersedih
Ali 'Imran: 153 » (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 3:153)

Islam Seluruhnya

Islam Seluruhnya
Al Baqarah: 208 » Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:208)